Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu poszukuje kandydatów na stanowisko:Główny Księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu


Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zwoleniu poszukuje kandydatów na stanowisko:

Główny Księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

Liczba etatów: 0,5

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 • znajomość ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U z 2005 r. Nr 249 poz. 210 z późn. zm./ i ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości /Dz. U z 2002 r. Nr 76 poz. 694 zpóźn. zm./
 • biegła obsługa komputera w zakresie programów Word i Excel .

Osoba ubiegająca się o to stanowisko powinna spełniać jeden z poniższych warunków:

 • ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,
 • średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej,
 • znajomość rozliczania projektów unijnych,
 • znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, samorządzie powiatowym oraz pracownikach samorządowych,
 • znajomość ustawy "o pomocy społecznej", ustawy "o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych",- znajomość rachunkowości budżetowej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność, rzetelność , odpowiedzialność.
Główne obowiązki:
 • prowadzenie całości spraw finansowo-księgowych jednostki,
 • prowadzenie rachunkowości ( sporządzanie, przyjmowanie, obieg, archiwizowanie i kontrola dokumentów księgowych, sprawozdawczość finansowa),
 • obsługa finansowo-księgowa projektów unijnych,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń pracowników,
 • naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP,
 • czynności kadrowe / zatrudnianie i zwalnianie pracowników, urlopy/
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. cv,
 2. list motywacyjny,
 3. kopia nowego dowodu osobistego ,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie /świadectwa pracy/,
 7. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 10. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
Umowa o pracę na czas określony, z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 29 kwietnia 2009 r. pod adresem:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wł. Jagiełły 4
26- 700 Zwoleń

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs na wolne stanowisko pracy" Gł. Księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu"

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny- powinny być opatrzone klauzulą:
" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych/ Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. /."

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (048) 676 36-23

Informacja wytworzona przez:
Barbara Śliwa , w dniu:  17‑04‑2009 13:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Kamila Ciucias , w dniu:  17‑04‑2009 13:04:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑04‑2014 14:01:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie