Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu poszukuje kandydatów na stanowisko: Główny KsięgowyKierownik Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

poszukuje kandydatów na

stanowisko:
Główny Księgowy w Powiatowym

Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu


Liczba etatów : 0,5

Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymaganym stanowisku,

- nieposzlakowana opinia,

- nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne

- nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe - znajomość ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U z 2005 r. Nr 249 poz. 210 z późn. zm./ i ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości /Dz. U z 2002 r. Nr 76 poz. 694 zpóźn. zm./

- biegła obsługa komputera w zakresie programów Word i Excel
Osoba ubiegająca się o to stanowisko powinna

spełniać jeden z poniższych warunków:

- ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości;

- średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- posiadać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej,

- znajomość rozliczania projektów unijnych,

- znajomość rachunkowości budżetowej, przepisów ZUS i podatkowych,

- znajomość obsługi programu PŁATNIK

- umiejętność pracy w zespole,

- dyspozycyjność, rzetelność , odpowiedzialność.
Informacja wytworzona przez:
PCPR Zwoleń , w dniu:  22‑12‑2008 10:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Kamila Ciucias , w dniu:  22‑12‑2008 10:36:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑04‑2014 14:03:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie