PCPR w Zwoleniu poszukuje rodzin zastępczych


PCPR w Zwoleniu poszukuje rodzin zastępczych


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.


Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli te osoby spełniają następujące warunki:

  • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej

  • maja stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich

  • nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona

  • wywiązują sie z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu

  • nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim

  • maja odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania

  • uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.


Pełnienie funkcji niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej oraz zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej wymaga odbycia szkolenia oraz uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego. Szkolenie spokrewnionych rodzin zastępczych prowadzi się według indywidualnego planu szkolenia, w zależności od potrzeb rodziny.

Rodziny zastępcze otrzymują comiesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka umieszczonego w tej rodzinie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszania sie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu, ul. Wł. Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń, tel. (0-48) 676-33-89 w. 15 oraz (0-48) 676-36-23.

Informacja wytworzona przez:
Damian Puk , w dniu:  22‑08‑2008 12:19:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Kamila Ciucias , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
10‑08‑2009 11:36:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive