Zadania PCPR


 1. Do zadań Centrum wykonywanych z zakresu pomocy społecznej należy w szczególności:
  • realizacja zadań własnych, które obejmują:
   • opracowanie i realizacje powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
   • prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
   • przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
   • pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się,
   • pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem,
   • prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,
   • prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
   • prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej pozostającego w strukturach Centrum,
   • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
   • szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,
   • doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu,
   • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
   • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
   • sporządzenie zgodnie z art. 16a oceny w zakresie pomocy społecznej,
  • realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, które obejmują:
   • pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
   • prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
   • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
   • udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej,
 2. Do zadań Centrum wykonywanych z zakresu ustawy o wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej należy w szczególności:
 • realizacja zadań własnych, które obejmują:
  • opracowanie i realizację 3 letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych,
  • zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
  • organizowanie wsparcia oraz pomocy osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia,
  • tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych,
  • prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym,
  • organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
  • organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej w szczególności poprzez tworzenie warunków do powstania grup wsparcia i specjalistycznego poradnictwa,
  • pełnienie funkcji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
  • prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rejestru danych o osobach pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka,
  • kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
  • finansowanie:
   -świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych placówkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na terenie powiatu zwoleńskiego lub na terenie innego powiatu,
   -pomocy przyznanej osobom usamodzielnianym,-szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
  • sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
  • przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zaległościach w opłatach za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
  • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej zawieranych porozumień z innymi powiatami w związku z umieszczaniem dzieci w pieczy zastępczej,
  • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji służącej do rozliczenia wydatków z właściwymi gminami.
 • realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które obejmują:
  • realizację zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • finansowanie pobytu w pieczy zastępczej osób, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 1. Do zadań Centrum wykonywanych z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych należy w szczególności:
 • opracowanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
 • współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowaniu i realizacji programów celowych,
 • podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób,
 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży,
 • dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zlecania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
 1. Do zadań Centrum wykonywanych z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy w szczególności:
 • realizacja zadań własnych, które obejmują:
  • opracowanie i realizację powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
  • opracowanie i realizację programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
  • zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach wsparcia,
  • zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej
 • realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, które obejmują:
  • tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
  • opracowanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Informacja wytworzona przez:
Damian Puk , w dniu:  05‑11‑2007 08:59:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik
email: akmiecik@finn.pl tel.:(42) 684 98 91 fax: (42) 684 98 92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
12‑07‑2012 23:06:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive