Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych


REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Wymagane dokumenty:
 • wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności wnioskodawcy (w przypadku dzieci do lat 16) lub o stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób powyżej 16 lat) - oryginał do wglądu
 • aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności,
 • zaświadczenie o dochodach netto wnioskodawcy i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą,
 • zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym, w przypadku osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy,
 • kopie decyzji o przyznaniu świadczeń z pomocy społecznej, jeśli takie występują,
 • udokumentowana podstawa prawna lokalu (własność, umowa najmu) lub zgoda właściciela budynku mieszkalnego, w którym ma nastąpić likwidacja barier,
 • poświadczenie stałego zameldowania wnioskodawcy.

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Wymagane dokumenty do uzyskania dofinansowania:
 • wniosek o dofinansowanie do sprzętu ortopedycznego lub środka pomocniczego,
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku dzieci do lat 16) lub o stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób powyżej 16 lat) - oryginał do wglądu
 • faktura wystawiona na osobę niepełnosprawną lub dziecko niepełnosprawne na zakup lub naprawę przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego, wyszczególniająca koszt całkowity, kwotę opłaconą przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotę udziału własnego wnioskodawcy.
 • kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzona za zgodność przez swiadczeniobiorcę realizujacego zlecenie tj. sklep medyczny, zakład ortopedyczny, aptekę, itp.
 • dowód osobisty - do wglądu

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

O dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:
 • osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli dochód tych osób obliczony jako średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony z okresu ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie przekracza kwoty:
 1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym
 2. 65% przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej.
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON.Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:
 1. prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości w terminowym regulowaniu wymaganych zobowiązań wobec PFRON lub podmiot ten był stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
Dofinansowanie ze środków PFRON następuje na pisemny wniosek złożony odpowiednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, właściwego dla siedziby podmiotu.
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.
Podstawę dofinansowania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która jest wnioskodawcą.


Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Wymagane dokumenty:
 • wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku dzieci do lat 16) lub o stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób powyżej 16 roku życia) - oryginał do wglądu
 • oświadczenie o dochodach netto wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z wnioskodawcą.
Informacja wytworzona przez:
2007-08-03 , w dniu:  03‑08‑2007 14:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik
email: akmiecik@finn.pl tel.:(42) 684 98 91 fax: (42) 684 98 92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
01‑09‑2014 08:00:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive