Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie


UCHWAŁA Nr XIII/84/07

RADY POWIATU W ZWOLENIU

z dnia 13 września 2007 roku


w sprawie: Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata

2007-2013Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt. 3 i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 19 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. Z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami).


Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Uchwala się "Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2007-2013" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wnioskodawca:

Zarząd Powiatu
U Z A S A D N I E N I E


Zgodnie z art. 19 pkt. 16 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej do zadań powiatu należy:

Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. Przedstawiony projekt "samorządowego programu pomocy dziecku i rodzinie na lata 2007-2013" stanowi podstawę do podejmowania różnorodnych działań na rzecz dziecka i rodziny przy wykorzystaniu dotychczasowej działalności i doświadczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy realizacji podobnych działań.POWIATOWY PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE

NA LATA 2007-2013


1. CEL STRATEGICZNY I PRIORYTETY PROGRAMU

Cel strategiczny programu

Prawidłowo funkcjonująca rodzina

PRIORYTETY:

 1. Rozwój pomocy rodzinie w sytuacjach kryzysowych.

 2. Rozwój zastępczych form opieki nad dzieckiem.

 3. Doskonalenie zawodowe kadr jednostek pomocy społecznej i innych podmiotów w zakresie pomocy rodzinie i dziecku.

1.1. PRIORYTET I

Rozwój pomocy rodzinie w sytuacjach kryzysowych.

Uzasadnienie

Priorytet ten jest zgodny z "Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Zwoleńskiego na lata 2007-2015" (Uchwała Nr Rady Powiatu Zwoleńskiego z dnia ), która przewiduje działania służące przywróceniu możliwości prawidłowego funkcjonowania dziecka i rodziny.

Działanie 1.1.1.

Zorganizowanie poradnictwa specjalistycznego w tym rodzinnego oraz terapii rodzinnej.

Cel główny:

Zapewnienie warunków do świadczenia usług z zakresu poradnictwa specjalistycznego w tym rodzinnego oraz terapii rodzinnej, zgodnie z zapotrzebowaniem występującym w danym środowisku lokalnym.

W celu skutecznego przeciwdziałania pogłębianiu się kryzysów i narastaniu problemów w rodzinach niezbędne jest utworzenie profesjonalnego, sprawnie funkcjonującego systemu poradnictwa specjalistycznego i wsparcia rodzin. Taką pomoc przewiduje "Ustawa o pomocy społecznej", która zawiera zapis następującej treści: "Rodzinie mającej trudności w wypełnianiu swoich zadań udziela się pomocy w formie: 1) poradnictwa rodzinnego, 2) terapii rodzinnej, 3) pracy socjalnej".

Stworzenie możliwości pomocy rodzinie w rozwiązywaniu bieżących problemów małżeńskich, wychowawczych, rodzinnych pojawiających się na poszczególnych etapach życia rodzinnego, może zapobiec narastaniu i pogłębianiu się dysfunkcji rodziny. Jeżeli tego typu pomoc nie jest świadczona, to nabrzmiałe problemy rodzinne kończą się często strategią dzieci lub rozwodem rodziców.

Cele szczegółowe:

 1. rozwój bazy lokalowej i kadrowej poradnictwa specjalistycznego.

 2. upowszechnianie informacji o instytucjach i placówkach świadczących poradnictwa specjalistyczne w tym rodzinne a także terapię rodzinną.

Wskaźniki monitorowania

 1. utworzenie punktu poradnictwa specjalistycznego, wzrost liczby punktów poradnictwa rodzinnego.

 2. wzrost liczby partnerów tworzących system poradnictwa specjalistycznego.

 3. wzrost liczby osób i rodzin, które skorzystały z poradnictwa specjalistycznego w tym Punkt Interwencji Kryzysowej.

Działanie 1.1.2.

Działanie na rzecz utworzenia sprawnego systemu oddziaływania wychowawczego oraz pomocy dzieciom i młodzieży również z trudnościami dydaktycznymi lub wychowawczymi.

Cel główny:

Zapewnienie w środowisku lokalnym opieki i oddziaływania wychowawczego na dzieci i młodzież wymagającą pomocy.

Uzasadnienie:

Zbyt mała liczba miejsc wsparcia dla dzieci i młodzieży uniemożliwia zorganizowania sprawnego systemu oddziaływania wychowawczego oraz pomocy dzieciom i młodzieży.

Jest to szczególnie niepokojące wobec dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej, wzrastającej liczby wykroczeń popełnionych przez nieletnich.

Cele szczegółowe:

 1. Rozwój placówek wsparcia dziennego oraz ognisk wychowawczych, świetlic, klubów środowiskowych i innych.

 2. Wsparcie realizacji programów profilaktycznych.

 3. Rozwój wolontariatu na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży.

Wskaźnik monitorowania

 1. liczba zgłoszonych i realizowanych projektów

 2. wzrost liczby utworzonych placówek wsparcia dziennego, ognisk wychowawczych, świetlic, klubów środowiskowych i innych

 3. wzrost liczby dzieci objętych opieką w nowopowstałych placówkach

 4. wzrost liczby zorganizowanych szkoleń dotyczących problemów działania placówek wspierających nieletnich.

 5. wzrost liczby podmiotów systematycznie ze sobą współpracujących.

Działanie 1.1.3.

Zorganizowanie punktu interwencji kryzysowej

Cel główny:

Zabezpieczenie pomocy osobom i rodzinom w nagłych sytuacjach kryzysowych.

Uzasadnienie:

Zbyt mała liczba bezpiecznych miejsc dla ofiar przemocy domowej i innych nagłych sytuacji kryzysowych uniemożliwia zorganizowanie natychmiastowej pomocy. Zorganizowanie bezpiecznego schronienia jest sprawą pilną w środowisku lokalnym.

Cele szczegółowe:

 1. powstanie punktu interwencji kryzysowej w każdej gminie

 2. upowszechnienie informacji o zakresie świadczonych usług

Wskaźniki monitorowania:

 1. Wzrost liczby zorganizowanych ośrodków interwencji kryzysowej.

 2. Wzrost liczby osób i rodzin, które otrzymały pomoc.

1.2. PRIORYTET II

Rozwój zastępczych form opieki nad dzieckiem.

Uzasadnienie

Dzieci i młodzież częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej wymagają pomocy przez zorganizowanie im opieki zastępczej. Przyjęte rozwiązania prawne kładą nacisk na rozwijanie rodzinnych zastępczych form opieki oraz na tworzenie rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Działanie 1.2.1.

Organizowanie rodzinnej opieki zastępczej.

Cel główny:

Zapewnienie dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzinnej i opieki zastępczej.Uzasadnienie:

Zastępcze rodzinne formy opieki są najlepszym rozwiązaniem w przypadku gdy dziecko pozbawione jest możliwości rozwoju w swojej rodzinie. Wychowanie w warunkach rodzinnych umożliwia wszechstronne przygotowanie dziecka do samodzielnego i odpowiedzialnego życia.


Cele szczegółowe:

 1. upowszechnianie roli i znaczenia rodzinnych form opieki zastępczej;

 2. wspieranie tworzenia rodzin zastępczych w tym pogotowia rodzinnego, rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka;

 3. wspieranie systemu szkoleń kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych;

 4. wspieranie powstających grup wsparcia dla rodzin zastępczych;

 5. wspieranie działań ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.

Wskaźniki monitorowania

1. Ilość nowotworzonych rodzin zastępczych.

2. Ilość powołanych nowych rodzinnych domów w powiecie.

Działanie 1.1.2.2

Zorganizowanie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego.

Cel główny

Zapewnienie dziecku i rodzinie fachowej pomocy i wsparcia.

Uzasadnienie

Instytucjonalny system pomocy dziecku pozbawionemu z różnych przyczyn opieki rodziców jest od wielu lat systematycznie analizowany i coraz częściej nie zaspokaja on w sposób wystarczający wszystkich potrzeb wychowanka.

Cele szczegółowe

 1. powołanie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej na około 30 miejsc,

 2. powołanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinny dom dziecka przeznaczony dla dzieci ze specyficznymi trudnościami wychowawczymi bądź edukacyjnymi,

 3. powołanie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego,

 4. upowszechnienie informacji o zakresie świadczonych usług przez nowo powołane jednostki.


1.3.Priorytet III

Doskonalenie zawodowe kadr jednostek pomocy społecznej i innych podmiotów w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Uzasadnienie

Dokonujące się zmiany dotyczące roli pomocy społecznej oraz sposobów rozwiązywania problemów wymagają systematycznego kształcenia i doskonalenia umiejętności kadr pomocy społecznej oraz podmiotów z nią współpracujących.

Działanie 1.3.1.

Zorganizowanie i prowadzenie szkoleń dla kadr jednostek pomocy społecznej i innych podmiotów w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Cel główny

Podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie pomocy dziecku i rodzinie

Uzasadnienie

Obecnie występuje duże zapotrzebowanie na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Cele szczegółowe

Podnoszenie oraz doskonalenie umiejętności kadr w zakresie:

- poradnictwa specjalistycznego w tym rodzinnego oraz terapii rodzinnej,

- rodzinnych form opieki zastępczej,

- współpracy podmiotów na rzecz dziecka i rodziny,

- organizowanie i prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej.

Wskaźniki monitorowania:

 1. liczba uczestników szkoleń,

 2. liczba przeszkolonych podmiotów

Założenia końcowe programu:

 1. Zgodność z priorytetami strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa Mazowieckiego.

 2. Zgodność z priorytetami Wojewódzkiej Strategii w Zakresie Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2013.


Końcowi beneficjenci:

jednostki organizacyjne pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, osoby indywidualne.

Informacja wytworzona przez:
Damian Puk , w dniu:  27‑02‑2008 11:39:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Kamila Ciucias , w dniu:  27‑02‑2008 11:39:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑08‑2009 13:46:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie